هیئت مدیره صندوق

اعضای محترم هیأت مدیره صندوق قرض الحسنه

در حال حاضر هیئت مدیره صندوق متشکل از 7 نفر می باشد؛

 1. حاج ابوالقاسم حیدری
 2. حاج داوود حیدری
 3. حاج علی (حسین) حیدری
 4. حاج حشمت الله حیدری
 5. حاج حسن حیدری
 6. حاج محمدرضا حیدری
 7. مجتبی حیدری

تعداد اعضا بازرسین صندوق قرض الحسنه حیدریها 2 نفر است که  حاج حسن حیدری (فرزند مرحوم حاج غلامرضا) به عنوان بازرس اصلی و دکتر احمد حیدری به عنوان بازرس علی البدل می باشد.

تعداد اعضای هیئت امنای صندوق 20 نفر می باشد که متشکل از :

 1. حاج ابوالقاسم حیدری
 2. حاج داوود حیدری
 3. حاج علی (حسین) حیدری
 4. حاج حسن حیدری (فرزند مرحوم حاج حیدرعلی)
 5. حاج محمد رضا حیدری (فرزند مرحوم حاج غلامعلی)
 6. حاج حشمت الله حیدری
 7. مجتبی حیدری
 8. حاج محمد حیدری (فرزند حاج داوود)
 9. حاج محمدرضا حیدری (فرزند حاج رحمان)
 10. حاج علی حیدری (فرزند مرحوم حاج عباسعلی)
 11. حاج رحمان حیدری
 12. حاج ولی الله حیدری
 13. حاج جعفر حیدری
 14. دکتر احمد حیدری
 15. محمد رمضانی اکبری
 16. حاج اسدالله رمضانی حیدری
 17. دکتر حسام الدین حیدری
 18. حاج محمود حیدری
 19. داوود حیدری (فرزند مرحوم حاج حسین)
 20. حاج حسن حیدری (فرزند مرحوم حاج غلامرضا)

مدیر عامل : حاج داوود حیدری
مدیر داخلی : مجتبی حیدری